Hero image

Prawo cywilne

Prawo cywilne to najszersza dziedzina prawa regulująca stosunki majątkowe, a w pewnym stopniu i niemajątkowe, między równorzędnymi podmiotami prawa.

Zakres działania:

Sprawy osobowe osób fizycznych oraz przedsiębiorców

 • sprawy, których przedmiotem jest opieka i kuratela,
 • sprawy dotyczących pełnomocnictwa i prokury,
 • sprawy związane z miejscem zamieszkania oraz siedzibami przedsiębiorstw.

Prawa rzeczowego

 • kwestie związane z kupnem, sprzedażą ruchomości i nieruchomości,
 • ochrona prawa własności i posiadania rzeczy,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • sprawy związane z współwłasnością rzeczy i praw,
 • zniesienie współwłasności, czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, itp.,
 • ograniczone prawa rzeczowe,
 • użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka.
 • Kwestie związane z posiadaniem zwierząt

Prawa zobowiązań

 • dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • krajowa i międzynarodowa egzekucja zobowiązań,
 • opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta,
 • ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami,
 • spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych,
 • spraw z zakresu umów spółki cywilnej.

Windykacji należności

 • sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • sporządzanie projektów ugód przedsądowych,
 • prowadzenie negocjacji,
 • reprezentacja w sprawach sądowych oraz postępowaniu egzekucyjnym.